• +3 595 682 4444
 • office@upravdom.bg

  Документы

  Домовая книга Этажной собственности

   

  КНИГА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ/КНИГА СОБСТВЕННИКОВ

   В ЖИЛИЩНАТА СГРАДА В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ/В ЖИЛИЩНОМ ЗДАНИИ В РЕЖИМЕ ЭТАЖНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,

  НАМИРАЩА СЕ  В ОБЛАСТ/НАХОДЯЩЕЙСЯ В ОБЛАСТИ:

  ОБЩИНА/ОБЩИНА:

   

  ГР:

  РАЙОН:

  УЛ.

  ЖК:

  БЛ.  

  ВХ.

       

  Заведена на/дата заведения: 00.00.2015 г.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ(УПРАВИТЕЛ)/

  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА(УПРАВЛЯЮЩИЙ):

   


  I. ОБЕКТ/ОБЪЕКТ:

  1.Местонахождение (вход, етаж) и № на обекта по плана на сградата. / Местонахождение (вход, этаж) и № объекта по плану здания:
  2.Описание на обекта (брой стаи; застроена площ) / Описание объекта(количество комнат; застроенная площадь):
   

  3.Дял в общите части на сградата (%) / Доля в общих частях здания (%):
  II. СОБСТВЕНИК-СОБСТВЕНИЦИ/СОБСТВЕНИК-СОБСТВЕННИКИ:

  1.Трите имена на собственика/собствениците (за физически лица). Име и код по БУЛСТАТ/ ЕИК(за юридически лица) / ФИО собственника собственников(для физических лиц). Название и код БУЛСТАТ/ЕИК(для юридичекских лиц):
   2. Документ за собственост / Документ о собственности:
  3. Имената на членовете на домакинството, които живеят заедно със собственика и тяхната свързаност със собственика/собствениците* / Данные членов домохозяйства, которые живут вместе с собственником и их связанность с собственником-собственниками:
  4.Начална дата на обитаване / Начальная дата проживания:
  5.Настоящ адрес на собственика/собствениците, ако не обитават своята собственост / Действительный адрес собственника-собственников, если они не проживают в своей квартире:

  Адрес:

  e-mail:

  тел:

  III. ОБИТАТЕЛИ:

  1.Обитатели в обекта на самостоятелно правно основание (несобственици) / Обитатели объекта с самостоятельным правовым основанием(не собственники)

  а) трите имена на титуляра на договора за наемане / ФИО титуляра по договору найма:
  б) имената на членовете на домакинството, които живеят или ползват обекта заедно с титуляра на настанителната заповед* /  Данные членов домохозяйства, которые живут или пользуются объектом вместе с титуляром по договору:
  в) начална дата на обитаване / дата начала проживания:
  г) дата на напускане / дата конца проживания:
   2. Данни за временно пребиваващи лица в обекта за повече от 1 месец / Данные о временно пребывающих лицах в объекте(более одного месяца)


  дата на вписване/прибытия:                                      

  дата на отписване/убытия:


  дата на вписване/прибытия:                                      

  дата на отписване/убытия:


  дата на вписване/прибытия:                                      

  дата на отписване/убытия:


  * За децата до 6 г. се посочва и тяхната възраст към датата на съставяне на книгата или към датата на вписване на домакинството или лицето в книгата. / Для детей до 6 лет указывается возраст на дату составления этой книги или дата вписания домохозяйства или лица в книгу собственников.

   

  IV. ПРИТЕЖАВАНИ ИЛИ ВЗЕТИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ В ОБЕКТА ЖИВОТНИ / ПРИОБРЕТЕННЫЕ ИЛИ ВЗЯТЫЕ ДЛЯ ПРИСМОТРА ЖИВОТНЫЕ НА ОБЪЕКТЕ:

  Вид и брой на животните/Вид и количество животных:
   

  Дата на съставяне/дата составления:

  СОБСТВЕНИК/СОБСТВЕННИК:

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ(УПРАВИТЕЛ)

  /ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА(УПРАВЛЯЮЩИЙ):


   

  Дата на вписване на промяната на собствеността/дата вписывания изменений о собственности:

  СОБСТВЕНИК/СОБСТВЕННИК:

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ(УПРАВИТЕЛ)

  /ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА(УПРАВЛЯЮЩИЙ):


   

   


  У К А З А Н И Я

  ПО СЪЗДАВАНЕТО, СЪХРАНЯВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА КНИГАТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ / ПО СОЗДАНИЮ, СОХРАНЕНИЮ И ПОДДЕРЖАНИЮ КНИГИ СОБСТВЕННИКОВ

                                    

               I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ/ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  1. Книгата на собствениците е документ който съдържа информация за отделните обекти в сградата,  техните собственици и обитатели. Съставя от управителя /членовете на управителния съвет/ на Етажната собственост (ЕС), като всяко лице което прави вписване освен подписа. саморъчно изписва и трите си имена. Книгата може да е с неподвижни страници/като тетрадка/ или да е в папка с перфорация, към която се добавят нови страници, при необходимост от пренос. Подържа се и се съхранява от управителния съвет/управителя на ЕС ./ Книга собственников документ, который содержит информацию об отдельных объектах в здании, их собственниках и обитателях. Составляется управителем/членами управляющего совета УС/ Этажной собственности (ЭС), заполнять книгу может любое лицо, самолично вписываются ФИО и подпись собственника. Книга может быть в виде тетради, так и в виде отдельных листов скрепленных в папку, в которую пр необходимости добавляются новые страницы. Поддерживается и сохраняется книга управителем/УС ЭС.
  2. За всеки самостоятелен обект в сградата  се съставя отделна партида по образеца, като обектите се подреждат последователно по възходящ ред на номерацията на входовете и обектите. След изписване на тези страници се прави отбелязване на коя страница на книгата продължава записа за съответния обект и се отделят нови страници, като върху първата от тях се отбелязва, че страницата е продължение за съответен обект. Във връзка с това следва да се осигурят резервен брой комплекта страници за допълнително вписване./На каждый самостоятельный объект в здании создается отдельная титульная страница по образцу, объекты чередуются последовательно по восходящим номерам по входам и объектам. После заполнения страницы, на ней делается отметка о том на какой странице книги продолжаются записи соответвующие данному объекту, вверху новой странице отмечается , что она является продолжением предыдущей странице соответвующей объекту. В связи с этим необходимо обеспечить резервное количество страниц книги для дополнительного вписывания.
  3.  Данните по отделните полета се попълват и подържат в актуален вид от управителя на ЕС/председателя на УС или друго определено от общото събрание  лице./ Остальные даные заполняются и поддерживаются в актуальном виде управляющим ЭС/председателем УС или другим лицом определенным ОС.
  4. В раздел II, т. 2 се записва само вида на документа – договор, нотариален акт, без други конкретни данни./В разделе II, п.2 записывается только вид документа – договор, нотариальный, акт без конкретизации данных. 
  5. По смисъла на този документ ,,домакинство” включва съпрузите, лицата, живеещи във фактическо съпружеско съжителство, както и техните деца и роднини, ако живеят при тях. / По смыслу данного документа “домохозяйство” включает супругов, лиц живущих в фактическом супружеском сожительстве, их дети и родственники, если живут вместе с ними.
  6. 6. След вписването на актуалните данни следва да се постави  плътна черта, която да показва, че за обекта е попълнена цялата актуална, към съответната дата, информация.  / После вписывания актуальных данных ставится отделительная черта , которая показывает, что в отношении данного объекта заполнена полностью актуальная информация, на соответствующую дату.

  Контакты

  Домоуправление в Болгарии

  Адрес: 
  Болгария, г. Бургас,
  ул. Славянска 77
  Телефон: +3595 682 4444
  Электронная почта: office@upravdom.bg

   

  Задать вопрос?